Politika TMHCZ

Obecná ustanovení:  Cílem společnosti TMH CZ je být první volbou pro zákazníky hledající komplexní řešení manipulace s materiálem v rámci interních logistických a výrobních procesů. Jako člena skupiny TOYOTA je naší maximální snahou být kompetentním partnerem našim zákazníkům a vytvářet ovzduší důvěry a spolehlivosti. Při svých každodenních činnostech dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, snižování energetické spotřeby i na dopad na životní prostředí – vše se zaměřením na udržitelný rozvoj. 

Naší politikou kvality je: 

 • S našimi zákazníky vytváříme atmosféru důvěry prostřednictvím poskytování produktů a služeb vynikající kvality, jež přispívají k vyšší hodnotě jejich podnikání.  
 • Dbáme na respektování právních a etických předpisů a jiných požadavků vztahujících se na naše činnosti, produkty a služby, které vycházejí jak z politiky skupiny TOYOTA, tak z požadavků místních orgánů a dalších institucí. 
 • Neustále zlepšujeme (Kaizen) systém řízení pro zajištění kontroly rizik, preventivně a průběžně zlepšujeme jednotlivé pracovní operace a rychlost při aplikaci preventivních a opravných operací.  
 • Koncentrujeme se na zvyšování efektivity při každé naší činnosti. Hledáme možnosti jak snižovat náklady (Challenge). 
 • Respektujeme (Respect) očekávání a ambice našich zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a dodavatelů prostřednictvím nikdy nekončící snahy být lepší. 
 • Prioritou pro nás je vysoká úroveň komunikace, permanentní zvyšování kompetentnosti a vzájemného pochopení. Aplikujeme naší politiku jak uvnitř společnosti, tak i při spolupráci s obchodními partnery (Teamwork). 
 • Průběžně analyzujeme naše činnosti (Genchi Genbutsu), v souladu s definovanou politikou a vytváříme předpoklady k jejímu naplnění. 
 • Zachováváme a rozvíjíme naší kvalitu s podporou ISO 9001. 

 

Environmentální politika: 

 • V TMH CZ je ochrana životního prostředí nedílnou součástí našich obchodních praktik. Dodavatelé se musí zavázat ke snižování dopadu na životní prostředí při svých projektech i výrobních procesech. 
 • Plně vyloučit látky s negativním vlivem na životní prostředí z našich aktivit a dbát na dodržování zásad a pravidel v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, jako REACH1 a RoHS2, respektive zákaz či omezení používání definovaných látek. 
 • Při nakládání s pevnými odpady a odpadového hospodářství dodržujeme požadavky platných zákonů a nařízení v rámci ČR a Evropské unie. 
 • Pro ochranu ovzduší identifikujeme, kontrolujeme a případně monitorujeme emise těkavých organických chemických látek, aerosolů, žíravin, chemikálií porušující ozónovou vrstvu a spalin, které souvisejí s naší podnikatelskou činností.  
 • Dbáme na prevenci znečištění a eliminací zdrojů znečištění - usilujeme o snižování nebo úplnou eliminaci pevných odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší, včetně emisí spojených se spotřebou energie, tzv. nepřímých emisí do ovzduší, a látek vzbuzujících obavy ve výrobcích, a to prováděním vhodných opatření v oblasti jejich výroby, údržby, správních procesech, a prostřednictvím recyklace, opětovného použití nebo nahrazením materiálů. 
 • Zachováváme a dbáme na životní prostředí s podporou ISO 14001. 

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví: 

 • Dbáme na prevenci a vytváříme bezpečné a zdravá pracovní prostředí pro všechny své zaměstnance a preventivně přistupujeme k odstraňování nebezpečí pro život a životní prostředí, případně zajišťujeme přiměřená technická opatření. 
 • Vytváříme pracovní a bezpečnostní manuály, které vycházejí z nejnovějších pravidel a zásad, z osvědčených postupů a nových technologií v souladu s BOZP předpisy. 
 • Nepřetržitě provádíme posuzování nebezpečí/rizik pro jejich snižování a poskytujeme zdokumentované bezpečnostní systémy práce. 
 • Pozitivně podporujeme zdravou a bezpečnou kulturu, ve které všichni zaměstnanci pochopili, že zdraví, bezpečnost a životní prostředí jsou integrální prvky naší každodenní činnosti a základní část kodexu chování společnosti. 
 • Stanovujeme cíle pro neustálé zlepšování zdraví, bezpečnosti. 
 • Poskytujeme školení zaměstnanců k zajištění zdraví a bezpečnosti při práci. 
 • Zachováváme a dbáme na zdraví a bezpečnost s podporou ISO 45001. 

 

Energetická politika: 

 • Řídíme spotřeby energií založené na měřitelnosti. 
 • Sledujeme a vyhodnocujeme spotřeby energií a využíváme je ke stanovování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů. 
 • Hledáme možnosti snižování energetické náročnosti. 
 • Realizujeme projekty a nákupy produktů a aplikací zaměřené na úspory energií a snižování emisí skleníkových plynů. 
 • Zvyšujeme přínosy ve formě ušetření výdajů na energie bez omezení činnosti firmy a možnosti tyto ušetřené prostředky využít na stávající, případně na nové aktivity. 
 • Podporujeme naše partnery a zákazníky ke snižování a postupnému dosažení nulových emisí. 
 • Hospodaření s energií zajišťujeme s podporou ISO 50001. 

 

Sociální (společenská) odpovědnost: 

 • Našim cílem je být neustále v popředí (být vzorem) pro naše dodavatele i zákazníky a ostatní občany v pomoci řešit sociální problémy pro dosažení udržitelného řešení. 
 • Jsme společensky prospěšní v oblasti péče o zdraví (podpora handicapovaných občanů, podpora sportovních aktivit dětských klubů), vzdělávání, péče o sociálně znevýhodněné (podpora dětských domovů), atd. 
 • Sociální odpovědnost zajišťujeme na nejvyšších úrovní mezinárodních standardů s podporou společnosti EcoVadis. 
Vymazat