Všeobecné obchodní podmínky - Nákup online

vydané společností Toyota Material Handling CZ s.r.o., IČ: 45308187 (dále jen „VP“)

 1. Vlastnické právo, nebezpečí škody

  1. kupující prohlašuje, že si předmět koupě prohlédl a vyzkoušel a že je seznámen s jeho technickým stavem, který považuje za přiměřený jeho stáří, běžnému opotřebení a kupní ceně; prodávající nepřebírá odpovědnost za žádné další případné vady předmětu kupní smlouvy

  2. přechod vlastnického práva k předmětu této kupní smlouvy nastává fyzickým převzetím zboží na základe protokolu o uvedení do

   provozu a úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH (dle bodu 2. kupní smlouvy)

 2. Platební podmínky

  1. kupní cena zboží je fakturována na základě daňového dokladu po dodání zboží se splatností 14 dní, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak
  2. v případě prodlení úhrady kupní ceny za datum splatnosti faktury/faktur, je dlužník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den zpoždění

  3. pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více než 30 kalendářních dní, je povinen vrátit zboží prodávajícímu a umožnit mu na první požádání okamžité a bezvýhradné zpětné převzetí nezaplaceného zboží. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody
  4. za den zaplacení se považuje den, kdy byla kupní cena připsána na účet prodávajícího
 3. Dodací lhůta

  1. prodávající se zavazuje dodat zboží v dohodnutém termínu, kromě vozíků skladem, je orientační dodací lhůta 8-12 týdnů. Aktuální dodací lhůta bude potvrzena při závazné objednávce jako součást potvrzení objednávky prodávajícím
 4. Odstoupení od smlouvy

  1. pokud kupující odstoupí od objednávky ve lhůtě delší než 21 kalendářních dní před sjednaným dnem dodání zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě 14 dní od odeslání odstoupení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 25% kupní ceny zboží
  2. pokud kupující odstoupí od objednávky ve lhůtě kratší než 21 kalendářních dní /včetně/ před sjednaným dnem dodání zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu ve lhůtě do 14 dní od odeslání odstoupení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny zboží
  3. odmítne-li kupující převzít zboží, a to i přes písemné vyzvání prodávajícího a splnění veškerých podmínek uvedených v kupní smlouvě prodávajícím, má kupující povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny zboží. Smluvní pokuta je splatná dnem, kdy prodávající odeslal kupujícímu výzvu k jejímu zaplacení
  4. ujednáním nebo zaplacením smluvní pokuty dle odst. 4 těchto VP není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody
 5. Předání a převzetí zboží

  1. prodávající předá kupujícímu sám nebo prostřednictvím dopravce zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce, prodávající současně provede zaškolení obsluhy, bude-li obsluha kupujícím určena. Kupující se zavazuje zboží v místě dle dopravních dispozic uvedených v objednávce převzít a v případě, že prodávající bude uvádět zboží do provozu, podepsat protokol o uvedení zboží do provozu
  2. kupující je povinen písemně v přepravním listě (v dodacím listě, v objednávce přepravy apod.) uvést zjištěné nesrovnalosti vzniklé mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím, případně je povinen uvést poškození dodaného zboží. Kupující je povinen si takto jím provedený záznam nechat podepsat řidičem dopravce. Kupující je povinen nejpozději následující pracovní den uvědomit o těchto skutečnostech prodávajícího. Pokud kupující nesplní kteroukoli povinnost uvedenou v tomto bodě VP, zaniká mu právo na reklamaci
 6. Záruční podmínky a servis

  1. vady, které lze zjistit při převzetí zboží a/nebo v rámci protokolárního uvádění zboží do provozu, uvede kupující v přepravním listě nebo v protokolu o uvedení zboží do provozu; ostatní vady reklamuje kupující u prodávajícího písemně nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění, nedodržení uvedené povinnosti má za následek prekluzi nároku kupujícího na bezplatné odstranění vady
  2. servis: Toyota Material Handling CZ s.r.o., K Vypichu 1049, 252 19 Rudná, tel.: +420 311 651151; fax: +420 311 651311; servis@cz.toyota-industries.eu
  3. záruka zaniká v případě, že:
   • výrobcem předepsaná údržba zboží nebyla provedena v předepsaném termínu
   • výrobcem předepsaná údržba nebo oprava zboží nebyla provedena prodávajícím Toyota Material Handling CZ s.r.o. nebo prodávajícím autorizovaným servisem
   • při výměně součástky nebo opravě zboží bylo použito neoriginálních náhradních dílů
  4. odstranitelné vady, které nebrání užívání zboží, nejsou překážkou pro převzetí a provoz zboží, budou řešeny v rámci reklamace
  5. záruka poskytovaná kupujícím při objednání přes e-shop:
   • Paletové vozíky LHM230 – 99 let na rám, 5 let na hydrauliku a rukojeť, 3 roky na maznice, těsnění a ložiska, 1 rok na ostatní (kola, lanka aj.)
   • Ostatní paletové vozíky - 12 měsíců
   • Skladová technika - 12 měsíců nebo 1000 mth (co nastane dřív)
   • Manuální vozíky - 12 měsíců
 7. Dokumentace

  1. dokumentaci ke zboží tvoří návod k obsluze v českém jazyce a protokol o uvedení zboží do provozu, pokud je vystaven
 8. Právní vztahy

  1. právní vztahy vzniklé a vyplývající ze vzájemného obchodního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními zákona a ostatních právních předpisů ČR
  2. všechny spory, které vzniknou ze vzájemného obchodního vztahu a v souvislosti s ním a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným soudem ČR
  3. vzájemný obchodní vztah vyplývající z objednávky se v celém rozsahu řídí právním řádem ČR
 9. Sběr a použití údajů o vozících

a. Chytrá manipulační technika od Toyoty shromažďuje a ukládá údaje o využití vozíku, je-li používán. Všechna tato data jsou přenášena do společnosti Toyota, která tyto data zpracovává. Aniž jsou dotčena práva zákazníka na duševní vlastnictví a v souladu s platnými zákony, za účelem neustálého zlepšování našich logistických řešení, nabídky produktů, pronájmu a služeb bude Toyota a její přidružené společnosti shromažďovat, používat, upravovat a kopírovat veškerá data přijatá na základě těchto podmínek. Veškeré právní povinnosti týkající se osobních údajů zůstávají nedotčeny.

10. Závěrečná ustanovení

 1. pokud by některá ustanovení těchto VP byla neplatná nebo právně neúčinná, nedotýká se to platnosti ustanovení zbývajících
 2. není-li v objednávce nebo těchto VP dohodnuto jinak, budou veškerá „oznámení, sdělení, apod.“ požadovaná dle těchto VP písemná. Takováto oznámení, sdělení apod. budou považována za řádně odeslaná a doručená buď (a) v den doručení, pokud budou doručena osobně nebo za (b) tři dny od odeslání, pokud budou odeslána doporučenou poštou
 3. hovoří-li se v objednávce nebo těchto VP o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence. resp. adresa uvedená v záhlaví kupní smlouvy
 4. tyto VP nabývají platnosti a účinnosti k 1.8.2013 a nahrazují tím předchozí VP
 5. kupující svým souhlasem s těmito podmínkami na e-shopu prodávajícího potvrzuje, že si tyto VP pozorně přečetl, všechna jejich ustanovení jsou mu srozumitelná a jasná a souhlasí s nimi. Zároveň se tyto VP stávají nedílnou součástí objednávky zaslané přes e-shop
Vymazat